Switch

推荐 因芯片短缺 任天堂将把Switch游戏机产量削减20%

由于芯片短缺,电脑游戏公司任天堂已确认,将把Switch游戏机的产量削减20%

11-03 17:39
因芯片短缺 任天堂将把Switch游戏机产量削减20%