FF裁员

推荐 法拉第未来再裁员 传产品副总裁Jeff Risher已离职

近日,有外媒报道称,法拉第未来又进行了裁员,据了解,本次法拉第未来解雇了数十名员工,另外,其产品副总裁Jeff Risher已离职。

法拉第未来再裁员 传产品副总裁Jeff Risher已离职