5G网络

推荐 传华为正帮助英国四大手机运营商开发5G网络

近日,据国外媒体报道,华为正在帮助英国四大手机运营商(O2、沃达丰、EE和Three)开发5G网络。

07-09 10:13
传华为正帮助英国四大手机运营商开发5G网络